پرورش و نگهداری از گل ها و گیاهان

● مراقبت تابستانی از گیاهان

حداقل یکبار در سال انتقال گیاهان به طبیعت مفید است. اگر منزل شما حیاطدار است گیاهان خود را در طول تابستان به حیاط منتقل نمائید. اگر امکان استفاده از حیاط را ندارید از بالکن استفاده نمائید. در فضای آزاد به اندازه دو برابر داخل اتاق برای گیاهان خود فضا در نظر بگیرید.

میتوانید کاکتوسها، پاپیتالها و دیگر گیاهان آفتاب دوست را در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید اما سرخسها و دیگر گیاهان سایه دوست را در سایه قرار دهید.

بهتر است گیاهان را با گلدانیشان داخل خاک باغچه قرار دهید یعنی گلدانها را تا سطح خاک در زمین فرو برید. البته دقت کنید سوراخ زهکش گلدان بسته نشود به این منظور چند تکه سفال در حفره قرار دهید.

اگر گیاه را بدون گلدان در خاک باغچه فرو برید دو اشکال بهوجود میآید:

۱) گیاه بهطور کامل با خاک جدید تماس مییابد که تغییرات محیطی ناگهانی و شدید برای گیاه مضر خواهد بود.

۲) ریشهها رشد کرده و به اطراف پراکند میشوند و در پایان تابستان چارهای جزء قطع کردن ریشهها وجود ندارد.

پس از انتقال گلدان به حیاط به فکر نظات و آبیاری گیاه باشید. گیاهان در فضای باز زودتر کثیف میشوند لذا برگهایشان به اسپری کردن بیشتری نیاز دارد. گیاهان موجود در باغچه بیشتر در معرض آفات هستند زیرا در فضای باز راههای آلوده شدن بیشتر از اتاق مهیا است.

● دفعات آبیاری

احتیاجات آبیاری گیاهان متفاوت است. میزان آب لازم برای هر گیاه بستگی به عوامل مانند نوع گیاه، سن گیاه، میزان رشد گیاه و درجه حرارت محیط، شدت نور و رطوبت نبس آتمسفر دارد.

گیاهان آنویزی در مقایسه با گیاهان غیر آویزی به دفعات بیشتری آبیاری نیاز دارند. زیرا درجه حرارت هر چه به طرف سقف برویم بالاتر است. همچنین منابع حرارتی مانند شوفاژ یا بخاری باعث میشوند که گیاهان آویزی تعرق بیشتری داشته و تبخیر آب در خاک گلدان این گیاهان بیشتر صورت بگیرد. بهطوری که اگر دو گلدان سرخس رایکی روی میز و دیگری را بهصورت آویزی در یک آپارتمان قرار دهیم پس از مدتی مشاهده میشود که گلدان سرخس آویزی سریعتر از سرخس رومیزی خشک میشود.

از روی رنگخاک و لمس کردن آن میتوان زمان آبیاری را تا حدی مشخص کرد بنابراین برای تعین زمان آبیاری به کات ذیل توجه کنید:

ـ وقتی سطح خاک، تیره و در اثر تماس انگشتان مرطوب احساس شود معلوم میشود که در اطراف ریشهها هنوز آب به انازه کافی وجود دارد و به آبیاری نیازی نیست.

ـ وقتی سطح خاک، خشک و رنگ آن روشن است باید گلدان را آبیاری کرد.

● میزان آبیاری

آبیاری باید به اندازهای صورت گیرد که خاک گلدان کاملاً خیس شود. اگرگلدان دارای زهکش (سوراخ ته گلان) باشد آب اضافی از گلدان خارج شده و هیچگونه اشکالی برای گیاه ایجاد نمیکند ولی در مورد گلدانهای بدون زهکش باید مقدار آب مورد لزوم گلدان دقیقاً تعیین و آبیاری بهدقت صورت گیرد تا آب اضافی در ته گلدان جمع نشود و باعث پوسیدگی ریشه گیاه نگردد.

● از چه آبی برای آبیاری استفاده کنیم؟

برای آبیاری گیاه باید از آب ولرم استفاده نمود برای اینمنظور آب پاش را پر از آب نموده و مدتی کنار بگذارید تا دمای آب با دمای اطاق برابر گردد. در این حالت کلر آب نیز تهنشین شده و از صدمه زدن به گیاه جلوگیری میشود، ضمناً فلوراید موجود در آب لولهکشی باعث ایجاد لکههای قهوهای روی برگها و یا سوختگی نوک برگها میگردد بنابراین در صورت امکان از آب باران، چاه، برف و یا چشمه استفاده نمائید.

میخک طلایی در شبکه های اجتماعی
پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب
پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب
تمامي حقوق اين وب سايت براي گلفروشي ميخك طلايي محفوظ ميباشد.