روش نگهداری كاج مطبق

گياهي است سوزني برگ زيبا و از خانواده «آراكريياسه» با شاخه هاي مطبق، موطن اصلي جزيره نور فولك استراليا رشد آن در محيط طبيعي زياد ولي در آپارتمان به كندي رشد مي نمايد و حداكثر 150 سانتيمتر ميرسدو احتياج شديدي به اكسيژن فراوان دارد و درجه حرارت بالا را تحمل نميكند، گياهاني كه از طريق كاشت بذر بدست آمدهآند شاخههايي بيمار و نامنظم توليد مينمايد و بهتر است در ازدياد آن از قلمههاي جوانههاي انتهايي استفاده گردد

نيازها

نور: در تابستان از تابش نور مستقيم آفتاب به آن جلوگيري كنيد: اگر چه سايه را تحمل مي نمايد ولي نزديك به پنجره با نور ملايم نگهداري كنيد، در بهار و تابستان هر هفته يكبار 80 درجه آنرا بچرخانيد در غير اينصورت گياه بطرف نور خم شده و شكل طبيعي خود را از دست ميدهد

دما : حداقل درجه حرارت مطلوب در زمستان 5 درجه سانتيگران و حداكثر آن در تابستان 16 درجه سانتيگراد، در صورت امكان بهتر است در تابستان بيرون از اتاق نگهداري شود

آبياري : در تابستان هفتهاي دوبار و در زمستان هر هفت تا ده روز يكبار آبياري كافي است، خاك را هميشه مرطوب نگهداريد، در صورت امكان از آب سبك بدون املاح استفاده گردد

رطوبت: هفتهاي يكبار در زمستان و هفتهاي دوبار در تابستان احتياج به غبار پاشي با آبفشان دارد

تغذيه : با شروع فصل رشد (بهار و تابستان) جهت تغذيه مصنوعي از كود محلول در آب استفاده كنيد بعلت نياز كم اين گياه به تغذيه مصنوعي نصف آن مقداري كه روي بسته توصيه شده است كافي است

خاك مناسب : خاك مورد نياز اين گياه كمپوست سبك است

تعويض گلدان: قبل ازاينكه ارتفاع گياه به يك متر برسد هر سال گلدان را با يك درجه بزرگتر تعويض نماييد پس از آن سطح گلدان را با آرامي خارج و با خاك كمپوست نو تعويض نماييد

تميز نمودن برگها: غبار پاشي با آبفشان در اين خصوص كافي است، از مواد براق كننده شيميايي استفاده نكنيد

تكثير : ريشهدار نمودن قلمه و كاشت بذر (پايههاي بذري داراي طبقات نامظم هستند )

رشد كاج مطبق بسيار كند و هر سال يك طبقه و يا حداكثر دو طبقه بر طبقات خود ميافزاد زيبايي اين گايه در داشتن برگهاي سوزني شفاف در طبقات و محيط جانبي تنه اصلي است براي اين منظور سعي كنيد از دستمالي كردن برگهاي سوزني و استفاده از مواد براق كننده جلوگيري و با آب فشان رطوبت گياه را تامين نماييد

هرس

شاخههاي خشك پاييني را تا انتها قطع كنيد

پودر گوگرد و روغن وازلين به محل قطع بماليد

عوارض و درمان

رشد گياه متوقف شده است: ريشهها را بازديد كنيد اگر متراكم شدهاند زمان تعويض گلدان فرا رسيده است

زخمهاي سفيد پنبهاي شكل و سفيد رنگ در قاعده برگها تشكيل شده است: حشره آفت باعث اين نارسايي است هر 14 روز يكبار با سم حشرهكش طبق دستور سمپاشي كنيد و يا با پنبه آغشته محلول به سم روي شاخه بماليد

برگها متمايل به سفيدي هستند: اشعه مسقتيم آفتاب مخصوصاً از پشت شيشه عامل آن است گياه را به محلي با نور غير مستقيم انتقال دهيد اب برگها سبز هستند ولي ميريزند: آبياري زياده از اندازه باعث اين عارضه است، آبياري را متوقف كنيد تا سطح خشك شود سپس آبياري را با ميزان كمتري انجام دهيد

برگهاي شاخههاي پايين ميريزند: گياه پير شده است اگر تاريكي زياد از اندازه باشد، گياه را به محل روشنتر انتقال دهيد و شاخههاي خشك شده را با چاقو و يا قيچي تيز حذف نماييد

شاخههاي باريك و علفي هستند: تغذيه مصنوعي تجويز ميگردد، ميزان مواد غذايي را دو برابر كنيد

برگهاي سوزني زرد و قهوهاي شده و ميريزند: هوا گرم و خشك است، گلدان را به محل خنكتر با اكسيژن فراوان منتقل كنيد، آبياري و آبفشاني را فراموش نفرماييد

حشرات ريز سبز رنگ روي برگهاي سوزني ظاهر و برگها چسبناك شدهاند: هر 14 روز يكبار با يك سم حشرهكش نفوذي طبق دستور سمپاشي نماييد تاعلايم برطرف گردند

شاخهها بطرف پايين خم شدهاند: هوا خيلي سرد است، گياه را به محل گرمتري منتقل نمايي

میخک طلایی در شبکه های اجتماعی
پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب
پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب
تمامي حقوق اين وب سايت براي گلفروشي ميخك طلايي محفوظ ميباشد.